Historie

Det første frø til loge nr. 99 "Mentor"s oprindelse blev lagt så langt tilbage som lige efter den anden verdenskrig. På daværende tid deltog en halv snes brødre i loge arbejdet i loge nr. 29 "Sct. Nicolai" i Svendborg, og da det på den tid kun var få brødre beskåret at have bil til rådighed enedes man om at give 25 øre i kørepenge til dem, der stillede bil til rådighed.

 

Efterhånden som tiden gik, og der var flere brødre, der fik egen bil, var det ikke aktuelt med kørepenge mere, men da brødrene stadig ønskede at indbetale disse, dannede man en art forening, som fik navnet "Trekanten", idet trekanten symboliserede området hvorfra Faaborgbrødrene kom, nemlig Faaborg - Horne - Korinth, og der blev fremstillet et emblem, som brødrene altid skulle bære i selskabslokalerne efter møderne, og hvis man ikke huskede det, blev man idømt en bøde på 25 øre. Efterhånden blev det til en fast afgift ved hvert møde, og med pristallet fulgte afgiften op til en krone. Ingen havde noget imod stigningen, da pengene gik til et godt formål, nemlig til hyggeaften med forudgående spisning.

Denne hyggeaften foregik på restaurant "Skovlyst" i Svanninge Bakker.
Da man i årene omkring 1960 havde en ret betydelig tilgang af nye brødre, begyndte man at tale om at danne en Odd Fellow forening med det formål en gang ad åre at stifte en loge i Faaborg. Der blev indkaldt til stiftende møde den 20. september 1965 og på demokratisk vis enedes man om navnet "Mentor". Mødeaften blev fastsat til den tredje mandag i hver måned i et særligt egnet lokale på restaurant "Skovlyst". Installationen fandt sted den 21. februar 1966.
I september 1971 foreslog man at købe restaurant "Skovlyst", idet man samtidig ansøgte fredningsnævnet om tilladelse til opfører en bygning, som skulle anvendes som logesal men i november 1972 fik man afslag på ansøgningen og en anke til Boligministeriet ændrede ikke på resultatet idet foreningen modtog afslag i august 1973.
I marts 1974 blev ejendommen Vestergade 37 købt og den 2. november 1974 blev logesalen indviet og der efter var der instituering af loge nr. 99 "Mentor"